emotional_trader

April 17, 2023, 05:19 pm

  • Mr. Yunush

    Volume ta matra ek din ta badheko cha.. aarko ta khai khasei badhna parne karan ta dekhina... kei news na bhai kana ta yeso na huna parney... kunai group laagi pareka chan jaso cha yesma

    370 days ago