junior_buffett

January 05, 2022, 07:19 am

  • Sherlin_Tuladhar

    upper ek lot aasti badheko ta ho hai.. feri selayo..

    863 days ago
  • Shankhar Ho Mero Naam

    Yeti tala aai sake paxi pani na badhe paxi k garne ho hajur... nepal ma halla analysis sab bhanda utkrista cha jasto cha...

    863 days ago